Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“)

Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je společnost Tereza Cónová Reality s.r.o., se sídlem Michálkovická 1715/72, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 09352520, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl a vložka C 82828. Správce si Vás jakožto subjekt údajů tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů, včetně rozsahu práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Základní pojmy:

0sobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Způsob a rozsah zpracování osobních údajů:

1) Z důvodu plnění právních povinností Správce budou zpracovávány tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení nebo název
 • adresa bydliště nebo sídla
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • datum narození

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které Správci vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou být Správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů Správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na Správce.

2) Z důvodu plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, budou zpracovávány tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení nebo název
 • adresa bydliště nebo sídla
 • doručovací adresa
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • datum narození
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • bankovní spojení

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy, tj. uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících Správci ze smlouvy. Vaše osobní údaje mohou být předávány jiným smluvním partnerům Správce. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Tyto Vaše osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy, a to na Vaši žádost. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

3) Z důvodu oprávněných zájmů Správce budou zpracovávány tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení nebo název
 • adresa bydliště nebo sídla
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • datum narození
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků Správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů Správce. Správce informuje o tom, že je-li smluvním partnerem právnická osoba, bude Správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.
Správce si Vás rovněž dovoluje informovat, že Vaše výše uvedené osobní údaje mohou být jménem Správce zpracovávány rovněž Zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od Správce. Správce Vám na požádání neprodleně sdělí totožnost Zpracovatelů, jimž byly Vaše osobní údaje předány. Zpracování veškerých Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018.

Jakožto subjekt údajů máte následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, Máte právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Vaše neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o tento výmaz svých osobních údajů požádáte.
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR Máte právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování Vašich osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Právo na přenositelnost údajů Vás opravňuje získat osobní údaje, které jste Správci poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR Je-li zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, jste oprávněni odvolat tento souhlas písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na Vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • právo podat stížnost V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem, můžete podat stížnost přímo Správci, nebo se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese na e-mailové adrese: tereza@terezaconova.cz nebo tereza.conova@qara.cz.

Správce prohlašuje, že:

 • přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;
 • přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě;
 • k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V případě pochybností o dodržování povinností Správce se můžete obrátit na Správce na e-mailové adrese: tereza@terezaconova.cz nebo tereza.conova@qara.cz, případně můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.3.2022.