Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení


od Smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb ze dne …………………
mezi


jméno a příjmení: …………………………………………
datum narození: …………………………………………
bytem: …………………………………………
(dále jen Zájemce)


a


jméno a příjmení OSVČ / název společnosti: ……………………………………….
IČ: ……………………………………….
adresa: ……………………………………….
(dále jen zprostředkovatel)


Zájemce tímto jednostranně odstupuje od Smlouvy o výhradním realitním zprostředkování
ze dne …………………….


Smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory Zprostředkovatele a Zájemce využívá své
právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

V ………………………. dne ………………

podpis Zájemce